• Slider numer 1
 • Slider numer 2
 • Slider numer 3

Efektywne Zarządzanie Zespołem. Kluczowe Kompetencje Managera / Lidera.

Planowany czas warsztatów:

 

Dwa dni warsztatowe – 16 godzin pracy.

 

Charakterystyka wstępna projektu:

 

Idea warsztatów powstała z inspiracji pochodzącej od Właścicieli i Zarządów Firm, których kadra zarządzająca / pracownicy biorący udział w projektach jako liderzy, mają na co dzień kłopoty z pracą w zespole / z zespołami, poczucie ciągłego braku czasu i możliwości, zagubienia w mnogości spraw,  braku dystansu do szybko zmieniającej się rzeczywistości, odczuwają deficyt narzędzi do zarządzania grupą i możliwości wpływu. Z drugiej zaś strony wszyscy mają świadomość konieczności choćby drobnych zmian, własnego rozwoju, znalezienia nowej inspiracji i energii do działania oraz przyswojenia nowych, bądź „odświeżenia” kluczowych elementów i praktycznych narzędzi niezbędnych do efektywnego działania i zarządzania zespołem, we własnej strefie wpływu. Stąd powstał pomysł i precyzyjny program dwudniowego warsztatu, który w założeniach może być zarówno otwartym jak i zamkniętym (realizowanym wewnątrz jednej organizacji).

Grupa docelowa (adresaci spotkania):

Warsztaty rozwojowe kompetencji managerskich dedykowane dla:

 • Dyrektorów i Kierowników firm komercyjnych
 • Dyrektorów i Kierowników Instytucji, Urzędów, ich oddziałów i referatów
 • Managerów wyższego szczebla
 • Managerów zespołów sprzedażowych
 • Managerów zespołów projektowych / zadaniowych
 • Inżynierów i specjalistów pracujących w zespołach
 • Mistrzów i liderów produkcji
 • Managerów Produktu i KAM

 

Cel warsztatów:

 

Celem warsztatów rozwojowych kompetencji managerskich będzie koncentracja na czterech bardzo ważnych, kluczowych obszarach, a więc:

 

 • Elementach zarządzania związanych z rolą Lidera w strukturze i budowaniem opartego na zaufaniu, zmotywowanego zespołu(samoświadomość roli, metody pozytywnego wywierania wpływu)
 • Organizacji czasu i efektywnym zarządzaniu sobą i zespołem w czasie(skuteczne, praktyczne metody i narzędzia)
 • Budowaniu relacji i skutecznej, świadomej komunikacji zarówno poziomej jak i pionowej(między innymi – praca z pokoleniem Y)
 • Zarządzanie relacjami w kontaktach z Zespołem i Klientami strategicznymi

 

Jednocześnie bardzo ważnym będzie, aby w efekcie warsztatów zostały wypracowane określone postawy, metody i narzędzia do stosowania w pracy managera i lidera. Stosując pewien skrót myślowy można napisać, że najważniejszym celem jest maksymalne przełożenie praktyczne z pracy warsztatowej na życie zawodowe, bez okresu przejściowego.

Korzyści dla uczestników:

 • Profesjonalne, praktyczne i dedykowane przygotowanie projektu
 • Brak konieczności angażowania sił i środków wewnętrznych
 • Doświadczenie trenerów / konsultantów uczestniczących w projekcie
 • Możliwe wsparcie w procesie budowy programu usprawniającego
 • Praca na procesie, wartościach i relacjach
 • Skuteczność w przełożeniu na codzienną pracę, nastawienie na praktykę i działanie.
 • Praca bez gotowych rozwiązań – warsztaty nakierowane na wypracowanie
  skutecznych i adekwatnych narzędzi zarządczych
 • Praca na przykładach praktycznych i doświadczeniach samych uczestników
 • Dopasowanie programu i procesu do potrzeb każdego uczestnika

Wartość dodana:

W każdym z obszarów poruszane są przede wszystkim praktyczne, kluczowe elementy decydujące z jednej strony o efektywności, z drugiej natomiast – o własnej wydajności managera / lidera, a także o postawie jako fundamencie skutecznego działania i pozytywnego wywierania wpływu w relacjach. W trakcie warsztatów uwaga skupiona jest przede wszystkim na uczestnikach i na elementach praktycznych, wymianie informacji oraz wypracowywaniu stosowalnych od zaraz nowych metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego działania i osiągania zamierzonych celów. Ma to niewątpliwie silny wymiar motywacyjny, daje zastrzyk nowej energii i wyrywa z wybudowanej już strefy komfortu. Jednocześnie pozwala spojrzeć inaczej na swoją rolę w zespole, podejść do swoich działań z innej, często nowej strony i poszerzyć gamę metod i narzędzi zmierzających do skutecznego zarządzania, tym samym osiągania celów własnych i biznesowych.

Metodologia:

Część teoretyczna będzie ograniczona do koniecznego minimum.  Zajęcia będą miały charakter warsztatów (75% to ćwiczenia praktyczne), będą prowadzone w sposób dynamiczny, proaktywny, aktywizujący każdego uczestnika i całą grupę. W trakcie warsztatów wykorzystywane będą następujące metody pracy:

 • Prezentacje multimedialne
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Moderowane dyskusje w dużych i małych grupach
 • Gry i symulacje
 • Technika burzy mózgów
 • Case studies
 • opcjonalnie – praca z kamerą video

 

Główne bloki warsztatów:

1.  Zarządzanie i przywództwo. Style kierowania w praktyce.

 • Podstawowe style kierowania stosowane dziś
 • Rola przywódcy i lidera w zespole
 • Definiowanie roli i pozycji Lidera w strukturze

 

2. Struktura i rola managera w zespole. Role pracowników w organizacji.

 • Kim jestem? Moje nastawienie, emocje i motywacja
 • Budowanie relacji i autorytetu
 • Rola zespołu w organizacji, struktura i zarządzanie zespołem
 • Określanie reguł i granic (adaptacja)

3. Zarządzanie sobą w czasie. Kluczowe zasady efektywnego działania.

 • Efektywna organizacja pracy / organizacja czasu
 • Zacznij od początku – diagnoza problemów związanych z organizacją czasu
 • Najważniejsze reguły organizacji czasu pracy
 • Metody kontroli efektywności zespołu
 • Ocena pracownika (zagadnienia)

4. Planowanie, delegowanie i kontrola pracy zespołu.

 • Delegowanie jako istotny motywator
 • Delegowanie okresowe i stałe
 • Najczęściej popełniane błędy w delegowaniu
 • Źródła konfliktów w zespołach powodowane niewłaściwym delegowaniem

5.  Budowanie relacji w grupie. Efektywna komunikacja pomiędzy managerami / zespołami / z Klientami.

 • Strategia i wartości organizacji bazą do wspólnego działania.
 • Struktura komunikacji w zespole (schematy typowe dla komunikacji w organizacji)
 • Odpowiedzialność za relacje
 • Rola relacji pionowych i poziomych
 • Rola i waga informacji zwrotnej
 • Budowanie i utrzymywanie właściwego wizerunku w organizacji i na zewnątrz.
 • 5 kluczowych zasad efektywnej komunikacji w dzisiejszym świecie.
 • Efektywna komunikacja i motywacja jako podstawa skutecznego wywierania wpływu

6  Podsumowanie i zakończenie

 • Podziękowanie i zamknięcie szkolenia

WYBORY SAMORZĄDOWE ZA:

Wybory Samorządowe 2018

Szkolenia kontakt

Wyślij zamówienie na szkolenie